Actualitatpermís votació 21 desembre

PERMÍS RETRIBUÏT PER ANAR A VOTAR EL 21 DE DESEMBRE DE 2017

 

A tenor de les eleccions del pròxim dia 21 de desembre de 2017, aquells empleats que treballin aquesta mateixa data, tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les Eleccions Catalanes, que serà més o menys segons la coincidència del seu horari de treball amb l’obertura del col·legi electoral.

 

Permisos retribuïts durant la jornada laboral

  • Treballadors que els seu horari no coincideixi amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho facin per un període inferior a dues hores: No tindran dret a permís retribuït.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en dues o més hores i menys de quatre: gaudiran d’un permís retribuït de dues hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

En el cas de tractar-se de treballadors amb parcialitat de jornada inferior a l’habitual en l’activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats “full time” en la mateixa empresa.

Les hores vinculades al permís retribuït per part del treballador per exercir el vot, estan establertes com a límits màxims, sent totalment viable utilitzar menys hores de les disposades i, per tant, veure afectat en menor mesura la jornada laboral que es vagi realitzant.

Serà potestat de l’empresa en base les necessitats organitzatives, la distribució del període en que els treballadors disposin del permís per acudir a votar.

Atenció: S’ha de tenir en compte que al ser l’empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors, podran requerir al treballador un justificant de votació. Per això, els seus treballadors hauran d’aportar el justificant corresponent (model oficial signat pel president de la mesa electoral).

 

Què passa si al treballador el nomenen vocal o president de mesa electoral?

Tindran dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si per ell és laborable. A més, té dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

A més cobraran una dieta de 62,61 euros, dieta que no ha d’assumir l’empresa, sinó que és a càrrec de l’Estat. Quan es tracti d’apoderats el permís només correspondrà a la jornada corresponent al dia de la votació.

IMPORTANT: Els que siguin designats suplents tenen permís retribuït per a presentar-se en el col·legi electoral i veure si són necessaris els seus serveis. Si no ho són, hauran de reincorporar-se al seu lloc de treball. Si tenen que ocupar el seu lloc en una mesa electoral per absència d’algun dels titulars, aleshores tindran dret als permisos que corresponen per ser membro d’una mesa.

 

Torns de nit

Aquells treballadors afectats pel torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral (20 de desembre), l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de modificar-li el torn amb l’objectiu de poder descansar la nit anterior al dia de la votació, havent de treballar el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral (és a dir, el que comença aquest mateix dia 21 de desembre), en aquest cas té dret a que li redueixin del seu torn cinc hores.

 

www.apttcb.cat/gabinet-estudis
gabinet-estudis@apttcb.cat